Investors
每月营业收入概况

每月营业收入概况(合併)

 

2021 本月营收 本年累计营收(单位:新台币仟元)
1月 39,793 39,793
2月 32,367  72,160 
3月 44,896  117,056 
4月 46,475  163,531 
5月 49,087  212,618 
6月 43,231  255,849
7月 53,408  309,223 
8月 63,801  373,058 
9月 59,057  432,115 
10月 62,376  494,491 
11月    
12月    


欢迎连结到 公開資訊觀測站 查询本公司(股票代号:6174)其他基本资料